PGA Danmark
Kontakt os
86 11 49 55

Rejsebestemmelser

Herunder finder du vores generelle betingelser for gennemførsel af en rejse.

Ved en ny rejsebestilling følger vi vores normale rejsebetingelser – depositum, restbetaling og annulleringsbetingelser. MEN  hvis dit rejsemål 14 dage før afrejsen er “malet” orange eller rød af Udenrigsministeriet (UM), vil rejsen blive aflyst og vi vil tilbagebetale det fulde indbetalte beløb.
Rejser i Danmark og til udlandet, uden restriktioner (Udenrigsministeriets grønne eller gule lande), gennemføres efter planen.

Tilmelding
Ved bestilling sender green2green en bekræftelse/faktura med angivelse af betaling af depositum og restbeløb, eller med angivelse af betaling af rejsens fulde pris. Depositum skal være indbetalt senest 3 dage efter, at bekræftelse/faktura er fremsendt. Restbeløbet skal være indbetalt senest 45 dage før afrejse. Udebliver betaling af depositum, har arrangøren ret til at annullere rejsen.

Tilmeldingen foretages hos green2green, og er bindende for såvel kunde som green2green, når depositum er betalt. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig, at have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales inden for den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Betalingsbestemmelser
Et depositum på 20% af rejsens pris (dog minimum DKK 3.500 i Europa og DKK 7.000 i øvrige lande) opkræves ved bekræftelse af reservationen. Eventuel betaling for sygeafbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal være indbetalt senest 45 dage før afrejse, eller samtidig med depositum, hvis rejsen bestilles mindre end 45 dage før afrejse. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at kunden har dem i hænde senest 8 dage før afrejse.

Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, er man ikke sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel.

Betaling
Der kan betales med overførsel til green2greens konto i Nykredit 8117-2846920, eller med kort via hjemmesiden.

Ved betaling via www.green2green.dk pålægges følgende gebyrer:

Dankort: Gebyrfrit
eDankort: Gebyrfrit
Dansk Visa (Ikke Visa-Dankort): Gebyrfrit
Dansk Mastercard: Gebyrfrit
Udenlandsk Mastercard: Gebyrfrit

Vi må, ifølge loven, ikke modtage kontant beløb over kr. 14.999,- Hvis fakturaen overstiger dette beløb, er det muligt at betale kr. 14.999,- kontant og resten ved bankoverførsel, med kreditkort eller lignende. Gavekort sidestilles med kontantbetaling.

Gavekort
Hvis du ønsker at bruge et gavekort som betaling for din rejse, skal dette bekræftes til os ved bestilling af rejsen sammen med gavekortsnummeret og beløbet på e-mail. Du kan ikke bruge dit gavekort til betaling af depositum.

Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på deltagerbeviset/fakturaen. Vær opmærksom på, at mange flybilletter og landarrangementer er behæftet med strengere afbestillingsregler end de her nævnte:

Ved afbestilling senest og indtil 45 dage før afrejsen er depositum tabt.
Ved afbestilling fra 44 dage til 30 dage før afrejsen er 50% af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling fra 29 dage og indtil afrejsedagen er 100% af rejsens pris tabt.

Vær opmærksom på, at en ændring betragtes som en afbestilling og en ny bestilling.

Det anbefales, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende, eller hos den rejsendes nærmeste familie. Oplysninger herom fås hos green2green.

Prisændringer
Priserne er baseret på gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. Prisændringer vil blive foretaget, hvis en eller flere af følgende hændelser finder sted:

Hvis der forekommer ændringer i flypriser, afgifter og skatter, der overstiger 100 kr., vil en prisændring træde i kraft.
Hvis der forekommer valutaændringer på mere end + 5% eller – 10% i forhold til en given prislistes udgivelsesdag, vil en prisændring træde i kraft. Denne type prisændring vil alene omfatte omkostninger vedrørende landarrangementer.
Hvis der forekommer generelle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter, vil dette komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Det anbefales på det kraftigste, at der tegnes en forsikring, der dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom eller ulykke og eventuel hjemtransport, og for øvrigt også bagage, ansvar med mere.

Oplysninger herom fås hos green2green.

Flyrejsen
Såfremt kunden har særlige krav til flybillettens fleksibilitet, udover den anførte rejserute, skal disse krav være anført på deltagerbeviset/fakturaen. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering, kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbeviset/fakturaen.

Der gøres opmærksom på vigtigheden i, at kundens navn på deltagerbeviset, og især på alle billetter, stemmer overens med det navn, der er angivet i kundens aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem navnene angivet i henholdsvis pas og billetter, kan afrejse nægtes, og dette er hverken flyselskabet eller rejsearrangørens ansvar. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.

Overdragelse
I henhold til lovgivningen kan kunden overdrage sin rejse (for eksempel i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter, er dette ikke tilrådeligt, da hele flybillettens pris da er tabt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på 500 kr. per person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den nye rejsende for betaling af restbeløb og de omkostninger, der følger af overdragelsen.

Aflysning
Rejsen kan aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som green2green og samarbejdspartnere ikke har indflydelse på, eller ikke har haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris. Kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Arrangørens ansvar
green2green optræder som agent for lokale hoteller og agenter. green2greens ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa-konventionen. Skibsrejser: Athen-konventionen. Togrejser: COTIF/CIF-konventionen.

Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ligger erstatningsbeløbet ofte kun på omkring 100.000 kr. Ved skibs- og togtransport er erstatningsbeløbene dog lidt højere. Erstatning for ødelagt bagage er også meget begrænset. Eksempelvis er erstatningsbeløbet ved flytransport cirka 120 kr. per kilo indskrevet bagage.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til:

At sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.
At holde sig underrettet om eventuelt ændrede hjemrejsetider.
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.

Indførsel af planteprodukter til EU

Som rejsebureau skal vi, som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2122, gøre vores rejsende opmærksomme på, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat.

Årsagen til reglerne i plantesundhedsforordningen er at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktionen mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter som blinde passagerer eller smugles ind. Planteskadegørere kan gøre stor skade på dansk økonomi og natur. Ved mistanke om fund af særligt alvorlige planteskadegørere, også kaldet karantæneskadegørere, er der anmeldepligt til Landbrugsstyrelsen.

Læs retningslinjer for indførslen af planteprodukter til EU her:

Læs mere om rejsereglerne her

Folder, information til rejsende om reglerne – læs her

Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til green2green eller den stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at green2green straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være green2green i hænde inden for rimelig tid efter rejsens afslutning.

green2green er ikke ansvarlig for mangler vedrørende vejrlig, herunder aflysning af golfspil, udflugter mm. Der kan således ikke forventes udbetalt kompensation.

Ved uenighed mellem green2green og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte (telefon: 4546 1100).

Værneting og lovvalg
Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod green2green skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas og visum
Kunden er forpligtet til at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved fremmed statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om eventuelt fremmed statsborgerskab, så green2green kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor green2green.

Rejserne på denne hjemmeside er arrangeret af green2green i samarbejde med hoteller og lokale turarrangører.

Der tages forbehold for trykfejl i programmer og prislister.

green2green er en del af 2gtours ApS – CVR-nummer 1008 8429 – tilsluttet Rejsegarantifonden – nummer 1536.

FraTilAfgangAnkomst
AalborgMadeira09:3513:25
MadeiraAalborg14:1019:55

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
KøbenahvnFaro08:4511:35Norwegian
FaroKøbenhavn12:2017:00Norwegian

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
KøbenahvnFaro11:2014:15Ryanair
FaroKøbenhavn09:3514:15Norwegian

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnAlicante11:0014:15
AlicanteKøbenhavn07:0010:15

FraTilAfgangAnkomst
AalborgAlicante11:0014:15
AlicanteAalborg07:0010:15

Flyselskab:FraTilAfgangMellemlanding i IstanbulAnkomst
Turkish AirlinesKøbenhavnMauritius via Istanbul17:5523:15 - 02:20 (+1)
(3 timer og 5 minutter)
13:05 (+1)
Turkish AirlinesMauritiusKøbenhavn via Istanbul20:3505:40 - 08:30
(2 timer og 50 Minutter)
09:55 (+1)

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
KøbenahvnFaro11:2014:15Ryanair
FaroKøbenhavn06:0510:55Ryanair

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnFaro11:2014:15
FaroKøbenhavn06:0510:55

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnMalaga10:1514:00
MalagaKøbenhavn06:1009:50

Flyselskab:FraTilAfgangMellemlanding i IstanbulAnkomst
Turkish AirlinesBillundMauritius via Istanbul18:0023:30 - 02:20 (+1)
(3 timer og 5 minutter)
13:05 (+1)
Turkish AirlinesMauritiusBillund via Istanbul20:3505:40 - 08:00 (+1)
(2 timer og 50 Minutter)
09:35(+1)

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnKalamata11:3015:40
KalamataKøbenhavn08:3010:40

Flyselskab:FraTilAfgangMellemlanding i IstanbulAnkomst
Turkish AirlinesKøbenhavnMauritius via Istanbul19:2023:40 - 01:40 (+1)
(2 timer)
12:35 (+1)
Turkish AirlinesMauritiusKøbenhavn via Istanbul20:0505:10 - 07:10
(2 timer)
09:25 (+1)

FraTilAfgangAnkomst
BillundValencia16:0019:05
ValenciaBillund19:4022:40

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnValencia08:1011:20
ValenciaKøbenhavn12:0015:05

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnLissabon12:1514:55
LissabonKøbenhavn15:4020:10

Rejseplan
EmiratesKøbenhavn
15:35
Dubai
23:45
Dubai
02:35
Mauritius
09:10
(+1 dag)
EmiratesMauritius
21:50
Dubai
04:25
Dubai
08:20
København
13:15
(+1 dag)

Rejseplan
EmiratesKøbenhavn
15:35
Dubai
23:45
Dubai
02:35
Mauritius
09:10
(+1 dag)
EmiratesMauritius
23:00
Dubai
05:35
Dubai
08:30
København
12:30
(+1 dag)

Rejseplan
EmiratesKøbenhavn
14:20
Dubai
23:45
Dubai
02:25
Mauritius
09:10
(+1 dag)
EmiratesMauritius
23:00
Dubai
05:35
Dubai
08:30
København
12:30
(+1 dag)

Rejseplan
EmiratesKøbenhavn
14:20
Dubai
23:45
Dubai
02:25
Mauritius
09:10
(+1 dag)
EmiratesMauritius
21:50
Dubai
04:25
Dubai
08:20
København
13:15
(+1 dag)

Flyselskab:FraTilAfgangMellemlanding i ParisAnkomst
Air FranceKøbenhavnMauritius via Paris12:0514:05 - 16:20
(2 timer og 15 minutter)
05:35 (+1)
Air FranceMauritiusKøbenhavn via Paris09:3019:10 - 21:15
(2 timer og 5 Minutter)
23:10

Flyselskab:FraTilAfgangMellemlanding i ParisAnkomst
Air FranceKøbenhavnMauritius via Paris12:0514:05 - 16:20
(2 timer og 15 minutter)
05:35 (+1)
Air FranceMauritiusKøbenhavn via Paris09:3019:10 - 21:15
(2 timer og 5 Minutter)
23:10

FraTilAfgangAnkomst
AalborgGirona21:1023:55
GironaAalborg17:5520:45

FraTilAfgangAnkomst
BillundJeréz06:3010:00
JerézBillund10:4514:15

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnMadeira07:4511:35
MadeiraKøbenhavn12:2518:05

FraTilAfgangAnkomst
AalborgSevilla07:0510:55
SevillaAalborg11:5515:30

FraTilAfgangAnkomst
BillundMalaga06:0009:35
JerezBillund10:5016:00

FraTilAfgangAnkomst
BillundVilnius07.0509.55
VilniusBillund15.3016.20

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnTunis11:1514:25
TunisKøbenhavn07:0010:15

FraTilAfgangAnkomst
BillundAlicante09:4012:55
AlicanteBillund05:5509:05

FraTilAfgangAnkomst
BillundMalaga06:0009:35
MalagaBillund10:1013:40

FraTilAfgangAnkomst
BillundMalaga14:3018:05
MalagaBillund18:4022:10

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnMalaga10:5514:40
MalagaKøbenhavn06:4510:30

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnMalaga06:1009:55
MalagaKøbenhavn10:4014:25

FraTilAfgangAnkomst
AalborgMalaga10:5514:30
MalagaAalborg06:4010:15

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
KøbenhavnAlicante05:4509:10Ryanair
AlicanteKøbenhavn09:4513:10Ryanair

FraTilAfgangAnkomst
BillundBarcelona09:3012:45
BarcelonaBillund06:1009:05

FraTilAfgangAnkomst
BillundBarcelona18:1521:00
BarcelonaBillund14:5017:45

FraTilAfgangAnkomst
BillundBarcelona06:0008:45
BarcelonaBillund09:2012:15

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnBarcelona19:5022:55
BarcelonaKøbenhavn12:4015:40

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnBarcelona08:5011:55
BarcelonaKøbenhavn12:4015:40

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
AarhusFaro18:2521:15Ryanair
FaroAarhus13:1018:00Ryanair

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
AarhusFaro11:1014:00Ryanair
FaroAarhus06:0510:45Ryanair

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
KøbenahvnFaro08:4511:35Norwegian
FaroKøbenhavn12:2017:00Norwegian

FraTilAfgangAnkomstFlyselskab
KøbenahvnFaro11:2014:15Ryanair
FaroKøbenhavn09:3514:15Norwegian

FraTilAfgangAnkomst
BillundSevilla06:1009:40
SevillaBillund10:1513:40

FraTilAfgangAnkomst
AalborgLissabon07:0510:00
LissabonAalborg10:5515:30

FraTilAfgangAnkomst
AalborgGirona22.2501:15
GironaAalborg17:5520:45

FraTilAfgangAnkomst
AarhusPalma de Mallorca11:3514:40
Palma de MallorcaAarhus08:0511:10

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnPalma de Mallorca09:2012:25
Palma de MallorcaKøbenhavn05:4508:55

FraTilAfgangAnkomst
BillundManchester22:5523:35
ManchesterBillund13:3016:05

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnBirmingham08:2009:20
BirminghamKøbenhavn21:1023:55

FraTilAfgangAnkomst
BillundSevillaFlytider følger
SevillaBillundFlytider følger

FraTilAfgangAnkomst
BillundSevilla06:1009:40
SevillaBillundFlytider følger

FraTilAfgangAnkomst
AarhusFaro11:2514:15
FaroAarhus06:2011:00

FraTilAfgangAnkomst
KøbenhavnFaro12:2015:15
FaroKøbenhavn07:0511:55

Flyselskab:FraTilAfgangMellemlanding i IstanbulAnkomst
Turkish AirlinesKøbenhavnMauritius via Istanbul17:5523:15 - 02:20 (+1)
(2 timer)
13:05 (+1)
Turkish AirlinesMauritiusKøbenhavn via Istanbul20:3505:40 - 08:30
(2 timer og 35 Minutter)
09:55 (+1)

FraTilAfgangAnkomst
AalborgLissabon07:0510:00
LissabonAalborg13:0517:40